پروژه ذغالشویی طبس

طراحی وساخت تابلو های فشار ضعیف کشویی فیکس پروژه ذغالشویی طبس 
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه