تصفیه خانه پروژه ایران مال

طراحی و ساخت تابلوهای فشار ضعیف کشویی و تابلو های VFD طرح SIVACON SIEMENS تصفیه خانه پروژه ایران مال
کارفرما:شرکت مهندسی موجان