موتورخانه مرکزی پروژه ایران مال

طراحی و ساخت تابلوهای VFD موتورخانه مرکزی پروژه ایران مال 
کارفرما:شرکت سالار صنعت نیواد