پروژه احیای فولاد قائنات

طراحی و ساخت تابلوهای برق فشار متوسط کشویی پروژه احیای فولاد قاینات با استفاده از تکنولوژی ساخت تابلو های سری E3K و Pro Air-H شرکت دریشر آلمان 
کارفرما:شرکت IRITEC