پروژه بیمارستان ایلام

طراحی و ساخت تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط پروژه بیمارستان ایلام
کارفرما:شرکت وازان