پروژه بیمارستان ولیعصر اراک

طراحی و ساخت تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط پروژه بیمارستان ولیعصر اراک
کارفرما:شرکت کومار